Rugăciunile zilnice

Părintele Gheorghe Calciu, 4 februarie 2002

După publicarea articolului Rugăciunea Pioasă, care a fost pus şi pe internet, am primit mai multe mesaje de le diferiţi credincioşi care mi-au spus că ar vrea să ştie mai mult cum să se roage. Le-aş putea spune că aceste rugăciuni se găsesc în orice Carte de Rugăciuni. Am preferat însă să scriu cele mai importante rugăciuni cu mâna mea dorind ca Dumnezeu să-mi socotească această puţină osteneală ca o uşurare a multelor mele păcate.

Rugăciunile Incepătoare sau ale Trisaghionului

Impărate Ceresc

(Este o rugăciune adresata Sfântului Duh. Este pusă prima, pentru că Sf. Duh curăţeşte şi sfinţeşte sufletul pregătindu-l pentru cucernicia pe care trebuie să o avem în timpul rugăciunii.)
Impărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, carele pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

(Rugăciunea care urmeaza – Trisaghionul propriu-zis – este adresată Tatălui Ceresc)
Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

(Următoarea rugăciune este adresată Sfintei Treimi)

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele tău.

Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

(Rugăciunea care urmează – Tatăl Nostru – este numită Rugăciunea Domnească - pentru că ea ne-a fost dată de Insuşi Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când ucenicii Lui I-au cerut: Doamne, învaţa-ne cum să ne rugăm)

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tau, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţiă, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte,

Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte.

Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, miluieste.

Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte.

Veniţi să ne închinăm Impăratului nostru Dumnezeu. (se bate o metanie)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos Impăratul nostru Dumnezeu. (se bate încă o metanie)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Insuşi Hristos, Impăratul şi Dumnezeul nostru. (se bate a treia metanie)

Psalmul 50

(este un psalm de umilinţă, poate cel mai frumos şi cel mai plin de cucernicie. Este scris de împăratul David.)

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Tie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că, iată, întru fărădelegi m’am zămislit şi în păcate m’a născut maica mea; că, iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Invăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă,Ti-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfe. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

(Apoi zi aceste rugăciuni către Maica Domnului)

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii, carea, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea, cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie, bucură-te mireasă, pururea Fecioară.

Apoi spune cu vorbele tale rugăciuni pentru folosinţa ta: dacă eşti bolnav, roagă-te pentru sănătate, dacă eşti persecutat, roagă-te pentru îmblânzirea celor ce te apasă, dacă ai nelinişte în familie, roagă-te pentru pacea casei tale. Roagă-te pentru părinţi şi bunici, pentru fraţi şi surori, pentru copii, pentru prieteni şi chiar pentru vrăjmaşi, ca Dumnezeu sa-i îmblânzească. Roagă-te pentru reuşită la examene sau alte probe, la câştigarea celor de folos, la paza de primejdiile zilei şi ale nopţii, pentru ajutor în călătorie, etc.

Iată o rugăciune pentru CĂLĂTORIE:

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, primeşte această rugăciune spre iertarea păcatelor mele, ale robului Tău (îţi spui numele) şi binecuvintează călătoria mea, precum ai binecuvântat oarecând călătoria robului Tău Tobie, încât, orb fiind, a putut călători şi a se întoarce cu pace la casa lui. Trimite-mi, Doamne, înger paşnic, împreună călător cu mine, păzitor şi sprijinitor al meu şi păzeşte-mă nevătămat de orice întâmplare rea. Si aşa, în pace, sănătos şi cu bună sporire să mă întorc acasă ca, prin aceasta, să se proslăvească în mine numele Tău cel prea încuviinţat, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururuea şi în vecii vecilor. Amin.

Si o rugăciune la caz de BOALĂ:

Doctorul Sufletelor şi al trupurilor noastre, cu umilinţă şi cu sdrobire de inimă cad la Tine şi suspinând strig ºie: vindecă-mi durerea, tămăduieşte patimile sufletului şi ale trupului meu, ale robului Tău (îţi spui numele) şi, ca un bun, iartă-mi mie toată greşala cea de voie şi cea fără de voie şi degrab ridică-mă din patul durerii, căci Tu nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să vie viu. De aceea Te rog, Stăpâne, îndură-Te şi mă miluieşte pe mine, robul Tău, conteneşte-mi boala, uşurează-mi toată patima şi toată neputinţa, potoleşte-mi răceala şi toată fierbinţeala, tinde mâna Ta cea tare şi mă ridică din patul durerii precum oarecând pe fiica lui Iair. Cel ce cu atingerea Ta ai vindecat pe soacra lui Petru, fiind cuprinsă friguri, aşa şi acum, pe mine, robul Tau (Iţi spui numele) vindecă-mă degrab şi fă-mă sănătos cu puterea Ta cea dumnezeească şi voi slăvi numele cel sfânt al Treimii celei de o fiinţă, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

Mai adăugăm încă două modele de rugăciuni:

RUGĂCIUNEA PENTRU VRĂJMAŞI:

Iubitorule de suflete, Doamne, cel ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au răstignit pe Tine şi ne-ai poruncit nouă să ne rugăm pentru vrăjmaşii noştri, pe cei ce mă urăsc pe mine şi mă asupresc, iartă-i şi povăţuieşte-i să se abată de la tot răul şi de la tot vicleşugul şi spre iubirea de fraţi şi spre facerea de bine să vieţuiască. Cu smerenie aduc această rugăciune eu smeritul robul Tău (îţi spui numele) ca într’un glas şi un cuget să Te slăvim pe Tine, Unule Iubitorule de oameni. Si precum întâiul Tău mucenic Stefan Te ruga pentru cei ce-l ucideau, tot aşa şi eu, căzând, Te rog: pe cei ce mă urăsc şi mă asupresc iartă-i ca nici unul dintre ei să nu piară din pricina mea, ci toţi, cu Harul Tău să se mântuiască Dumnezeul meu cel îndurat şi slăvit, în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE!

Mulţumitor fiind eu, nevrednicul robul Tău (îţi spui numele) pentru bunătătileTale cele mari ce le-ai revărsat asupra mea, lăudând Te binecuvintez, mulţumesc şi îţi cânt slăvind marea Ta milostivire şi cu dragoste, ca un rob nevrednic, strig Ţie: Făcătorule de bine, Mântuitorul meu, slavă ºie, pentru binefacerile şi darurile Tale cele mari de care m-ai învrednicit pe mine. Stăpâne, cu nevoinţă alerg la Tine slăvindu-Te ca pe un dătător de bine şi a toate Făcător strig: Slavă Ţie întru tot Indurate, Dumnezeul meu, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceste modele puteţi fiecare face rugăciuni pentru nevoile personale şi imediate. Dacă vă vine greu, îmi puteţi trimite un e-mail şi eu voi scoate pentru cel ce mă solicită rugăciunea cerută, slujindu-mă de cărţile de slujbă.

N.R. Mare dragoste avea părintele pentru noi toţi! Se înţelege, desigur, că partea cu mesajul prin email nu mai este acum valabilă. Sper totuşi printre <noi fiecare să-i găsească un înlocuitor în ce priveşte sfaturile în legătură cu rugăciunea personală

Foto: Mihaela Nedea (Măn. Radu Vodă, Măn. Sihăstria Putnei, Icoana Maicii Domnului de la Biserica Mihai Vodă, Icoana Rugului Aprins – Măn. Sf. Antim)

5 gânduri despre &8222;Rugăciunile zilnice&8221;

 1. mihai zice:

  Multumim pentru toate rugaciunile scrise.De 3 luni mi-a plecat sotia aproape fara motiv.Ce pot face in aceasta situatie? Parca are ceva rau facut.Pe mine si pe ai mei ne uraste.Unde pot merge sau dati-mi o rugaciune de aducere inapoi.

 2. Mihaela zice:

  Doamne ajuta, Mihai
  Ma bucur ca ti-au folosit rugaciunile si imi pare rau de cele intamplate. Si sper ca Bunul Dumnezeu sa va ajute cat mai curand si sa aduca liniste casa voastra. Iti pot recomanda rugaciunea urmatoare care este scrisa de obicei in cartile de rugaciuni:

  Rugaciune pentru sot (sotie)
  Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai invatat sa ne rugam tot timpul unul pentru celalalt, ceea ce facem acum cerandu-Ti mila si bunavointa, ai grija si pazeste pe sotul meu (sotia mea) de toate relele, cele vazute si cele nevazute.
  Da-i lui (ei) sanatate si intelepciune ca sa-si indeplineasca toate indatoririle, cele dupa vointa si porunca Ta. Pazeste-l (o) de toate ispitele carora le-ar putea cadea prada.
  Sprijineste-l (o) in credinta adevarata si dragoste, ca sa putem trai impreuna in cinste, si lumineaza-ne caile dupa voia Ta.
  Ca a Ta este puterea si gloria in vecii vecilor. Amin.
  Bunule Doamne, ajuta-ne sa ne amintim mereu de sfintenia casatoriei si intareste legatura noastra. Miluieste-ne ca sa putem trai vietile noastre in credinta si dragoste.
  Ajuta-ne sa ne intelegem si sa avem incredere unul in altul si departeaza de la noi certurile.
  Binecuvanteaza-ne si ai mila de noi, ca sa fim demni de imparatia Ta; ca Tu esti preasfant, si Tie ne inchinam.
  In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si in vecii vecilor. Amin.

  Nu sunt eu in masura sa dau sfaturi, dar cred ca cel mai bine e sa te rogi cu rabdare pt ea si in biserica, si acasa, sa dai si un pomelnic la o manastire, si sa se intoarca acasa cand o randui Dumnezeu, ca sa fie spre linistea voastra si a celor din jur. Si cel mai bine e sa faci totul cu binecuvantarea duhovnicului.

 3. Maria zice:

  Mihai, numai la biserica poti merge! Roaga-te si bunul Dumnezeu te va ajuta sa cum stie mai bine, ca te iubeste mult. Sa nu iti iubesti mai mult sotia decat pe Dumnezeu. Rabdare, rabdare, rabadare. Roaga-te si te spovedeste. Trece-o la pomelnic, pe ea si pe toate rudele tale, pe vii si pe morti.
  Dumnezeu sa te ajute.

  Cu respect,
  Maria

 4. Simona zice:

  Vara aceasta am de dat examenul de bacalaureat, va rog sa ma invatati cum sa ma rog pentru luminarea mintii si reusita la examene. Doamne ajuta.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s